گاهی هم تنها مونس آدمی خلوت خودش می شود. پنجره ها، دیوارها و صفحه های سپید، بیش از هر آدمیزادی گوش و دلِ شنیدن دارند.

* سعدی