«تکرار منبع همه ی شادی ها، ضامن همه ی شادی ها و مایه ی مرگ همه ی شادی هاست».
استانبول، اورهان پاموک.