آرزو می‌کنم روزی بتوانم خودم را به‌خاطر ظلم‌هایی که در حق خودم کردم ببخشم.