فقط یکی دو نفر هستند که برای تولد من هدیه گران‌قیمت می‌خرند. تا کمتر از یک ماه دیگر فرصت دارم تصمیم بگیرم که آن یکی دو نفر برایم اشتراک یک ساله‌ی نرم‌افزار مدیتیشنم را بخرند یا نیم‌بوت یا عطری که دوست دارم یا از آن مدل چراغ مطالعه‌هایی که چند وقت پیش توی کافی‌شاپ عاشقشان شدم. تازه اگر نظرم را بپرسند.